Menu
A+ A A-
  • Γράφτηκε από τον/την Ένωση Φίλων ΤΤ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

 

Στην Αθήνα σήμερα την ……..…. αφενός ο πιο κάτω αναγραφόμενος και υπογραφόμενος……………………………………………………………………, κάτοικος………………………….., οδός, ……….………………………………., με ΑΔΤ…………………….., ΑΦΜ............................. καλούμενος στο εξής «Εντολέας» και αφετέρου η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Νίκος Δήμας & Συνεργάτες», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κανάρη αρ. 11-13 και εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Νικόλαο Δήμα, καλούμενος στο εξής «Εντολοδόχος», συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα :

 

1. Ο εντολέας διεκδικεί αναδρομικά από μειώσεις στη σύνταξή του.

 

2. Για το σκοπό αυτό ο εντολέας αναθέτει στην εντολοδόχο τη δικαστική ή εξώδικη διεκπεραίωση της υποθέσεώς του αυτής, παρέχοντάς την αμετάκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα : α. Να τον εκπροσωπεί ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής και β. Να πράξει κάθε τι που απαιτείται, κατά την ελεύθερη κρίση της, το συμφέρον του εντολέα για μερική ή ολική ικανοποίησή του, με τους προαναφερόμενους τρόπους.

 

3. Ως αμοιβή της εντολοδόχου για όλες τις ενέργειές τους ορίζεται σε ποσοστό 4%(+ ΦΠΑ 24%). Η αμοιβή αυτή οφείλεται σε κάθε περίπτωση επιλύσεως της διαφοράς (δικαστικής, εξώδικης, συμβιβαστικής, με αναγνώριση ή αποδοχή) μετά την άσκηση της αγωγής.

 

4. Σε περίπτωση είτε αποτυχίας του δικαστικού αγώνα (τον οποίο η εντολοδόχος αναλαμβάνει να διεξαγάγει μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως) ή αποτυχίας της με οποιοδήποτε τρόπο επιλύσεως της διαφοράς, ουδεμία αμοιβή οφείλεται στην εντολοδόχο.

 

5. Η πιο πάνω αμοιβή και οι τυχόν επιδικαζόμενες δικαστικές δαπάνες εκχωρούνται αμετάκλητα με το παρόν στην εντολοδόχο, που δικαιούται να τις εισπράξει απευθείας. με την αναγγελία της παρούσας εκχωρήσεως.

 

6.Οι εντολείς βαρύνονται με την υποχρέωση της καταβολής των δικαστικών εξόδων της παρούσης δικαστικής διεκδίκησης, τα οποία συμφωνείται ότι θα καταβάλουν μέσω του συνδικαλιστικού τους φορέα όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την εκδίκαση της υπόθεσης σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας  (δικαστικό ένσημο/αγωγόσημο, χαρτ/μα, μεγαρόσημα, παραστάσεις, αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογράφων, ΕΦΚΑ, φωτοτυπίες, επικυρώσεις, δακτυλογραφήσεις, κρατήσεις υπέρ ΔΣΑ, Ταμείων και  ΦΠΑ κ.λ.π., γενικά έξοδα διαχείρισης της υπόθεσης όπως τηλέφωνα, οδοιπορικά,  καθώς και τις αμοιβές τρίτων συνεργαζόμενων  δικηγόρων, λογιστών ή άλλων προσώπων οι υπηρεσίες των οποίων θα χρειαστούν για την διεκπεραίωση της ώδε εντολής).

 

Tα έξοδα της εντολοδόχου δικηγορικής εταιρείας για όλες τις δικαστικές ενέργειες ανέρχονται στο συνολικό ποσόν των πενήντα ευρώ (50€) κατ’ άτομο (30 ευρώ για την κύρια σύνταξη + 20 ευρώ για την επικουρική).

 

Ρητώς δηλ. συμφωνείται ότι συνάπτεται δια του παρόντος μεταξύ των εντολέων και της εντολοδόχου δικηγορικής εταιρείας γνήσια σύμβαση διοίκησης αλλοτρίων ως προς την διαχείριση των δικαστικών εξόδων, τα οποία οι εντολείς θα εγχειρίσουν μέσω του σωματείου τους στην εντολοδόχο δικηγορική εταιρεία προκαταβολικώς για κάθε εν γένει έξοδο και δαπάνη που θα πραγματοποιήσει για λογαριασμό τους κατά τον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης ως ανωτέρω προαναφέρθηκαν και η δε εντολοδόχος δικηγορική εταιρεία ή όποιοι διάδοχοί της φυσικά ή νομικά πρόσωπα  θα αποδώσει  λογαριασμό και θα κάνει  εκκαθάριση με το πέρας της παρούσης εντολής.

 

Επίσης συμφωνείται ότι η εντολοδόχος Δικηγορική Εταιρεία δύναται να εξουσιοδοτεί άλλους δικηγόρους- συνεργάτες της, για να διενεργούν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις για λογαριασμό των εντολέων, η αμοιβή των οποίων περιλαμβάνεται στα έξοδα διαχείρισης της εντολής μαζί με τα πάσης φύσεως λοιπά έξοδα και δαπάνες που θα  απαιτηθούν για την διεκπεραίωση της εντολής.

 

7. Ο εντολέας σε ουδεμία αντίθετη ενέργεια επιτρέπεται να προβεί χωρίς τη συμμετοχή ή τη σύμφωνη γνώμη της εντολοδόχου, που μπορεί να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους, χωρίς όμως δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ